Наукова робота

До науково-дослідної роботи на кафедрі активно залучаються студенти. Вони мають можливість працювати в лабораторіях кафедри, проводити дослідження за тематикою дипломних проектів, публікувати роботи в наукових збірниках та виступати на конференціях.

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

17 червня 2015 року асистент кафедри Тесля Володимир Олегович захистив дисертацію у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик” за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

7 липня 2015 року доцент кафедри Ляшук Олег Леонтійович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня доктор технічних наук на тему: “Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

21 жовтня 2015 року асистент кафедри Клендій Володимир Миколайович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом” за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

1 липня 2016 року асистент кафедри Гупка Андрій Богданович захистив дисертацію у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: “Технологічне забезпечення виготовлення стрічкових гвинтових заготовок в вигнутим профілем” за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, що проводяться в ТНТУ ім. І.Пулюя та інших навчальних та наукових закладах України та закордоном.

Основні досягнення наукової школи Гевка Богдана Матвійовича:

а) актуальність проведених наукових досліджень: проведені наукові  дослідження стосуються пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки і розвитку сільськогосподарського машинобудування та забезпечення агропромислового комплексу конкурентоздатною технікою;

б) нововведення, відкриття: нововведення стосуються одержання прогресивних режимів формоутворення гвинтових профілів з використанням спеціального та універсального технологічного оснащення та інструментів. Всі теоретичні результати досліджень знайшли практичне використання у конструкціях пристроїв, які захищені деклараційними патентами та патентами на винаходи України;

в) досягнення теоретичні та практичні: в теоретичному аспекті розроблено теорії напружено-деформованого стану при формоутворенні гвинтових профілів як смугових так і профільних заготовок на оправу, а також формоутворення спеціальних (гофрованих, Г- та П-подібних) гвинтових заготовок різними типами інструментів;

г) розкрити цікаві та маловідомі факти у діяльності наукової школи;

д) розроблені методики техніко-економічного обґрунтування конструкцій і технології виготовлення гвинтових транспортно-технологічних систем з залучення приватного капіталу.

Під керівництвом проф. Б.М. Гевка підготовлено 3 докторів наук, а саме у 1997 р. на спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету (м. Київ) Р.М. Рогатинський захистив докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва» зі спеціальностей 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва» та 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» (науковий консультант – д. т. н., проф. Гевко Б.М.). Під керівництвом проф. Рогатинського Р.М. підготовлено 1 доктора наук (Гевко І.Б. зі спеціальності 05.02.02 «Машинознавство») та  9  кандидатів технічних наук. У 2002 р. М.І. Пилипець захистив докторську дисертацію на тему: «Науково-технологічні основи виготовлення навивних заготовок» (науковий консультант – д. т. н., проф. Гевко Б.М.). Під керівництвом проф. Пилипця М.І. підготовлено 1 доктора наук (Васильків В.В. зі спеціальності 05.02.08 «Технологія машинобудування») та 6 кандидатів технічних наук.

У 2015 р. О.Л. Ляшук захистив докторську дисертацію на тему: «Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин» (науковий консультант – д.т.н., проф. Гевко Б.М.) та 43 кандидатів технічних наук із 4 спеціальностей.

А також, ще двома членами школи є к.т.н., доц. Ткаченко І.Г., який очолює навчальний відділ Тернопільського національного технічного університету та к.т.н., доц. Лещук Р.Я., що є деканом факультету інженерії машин, споруд та технологій, цього ж університету, кожен з яких має свої здобутки як у житті, так і у науці.

Гевко Б.М. – є автор і співавтор 528 публікацій, із них 7 монографій, 302 авторських свідоцтва і патенти України, 215 наукових статей, 4 підручники з грифом МОН.

Діяльність наукової школи направлена на підвищення продуктивності транспортно-технологічних механізмів машин різного службового призначення. Ефект від провадження запропонованих технічних рішень є суттєвим. Перспектива розвитку наукової школи полягає у пошуку новітніх підходів до вирішення одержаних технічних протиріч, одним з яких є синтез конструкцій гвинтових робочих органів з необхідними технічними характеристиками. Школа популярна в Україні та за її межами. Одержані результати теоретичних досліджень та розроблене на їх основі технологічне оснащення та інструментальне забезпечення відповідають світовим аналогам.

Сайт у процесі розробки